Träfiberns resa från skog till pappersregel

SKOG

Våra reglar skapas med material från skogen. Vi tror på skogen som en förnyelsebar resurs och ett naturligt kretslopp. Det är nu vi bygger framtiden, och den vill vi bygga med skogen. 

SPILL FRÅN TRÄINDUSTRIN

Vid tillverkning av papper så används också spill från olika delar av skogsindustrin som exempelvis sågspån och flis från sågverken. Dessa relationer bidrar till en cirkulär ekonomi. 

PAPPERSMASSA

Träden går genom ett massabruk och blir till pappersmassa som sedan blir till papper. 

PAPPER

Genom att tillverka papper istället för träreglar får vi ett högre utbyte ur skogsråvaran och kan utvinna fyra gånger mer produkter från varje träd, så att fler träd kan stå kvar i skogen och växa. Restprodukterna från pappers tillverkning kan användas för att exempelvis göra biobränsle. Allt papper vi använder är både FSC® C106624- och PEFC-certifierade.

WOOD TUBE

Pappret kommer till vår fabrik och tillsammans med lim tillverkas våra reglar. Vi har valt limmet noga och det består endast av ämnen som är naturligt förekommande i naturen. Den färdiga pappersregeln kan återvinnas som vanlig kartong, och återgå till ett cirkulärt kretslopp efter dess användning.

”Att välja Wood Tubes klimatsmarta reglar är att göra ett val för kommande generationer”

CERTIFIKAt

Allt papper vi på Wood Tube använder är FSC-certifierat.

14X MINDRE CO2

En livscykelanalys utförd på Karlstads universitet visar att att en pappersregel från Wood Tube släpper ut 14X mindre CO2-ekvivalenter jämfört med en stålregel som är den vanligaste regeln att bygga med. Man kan alltså producera 14 reglar från Wood Tube med samma utsläpp som en stålregel. Pappersreglarna kan återvinnas som vanlig kartong.

FÖRBÄTTRAD ARBETSMILJÖ

Den lätta vikten hos Wood Tubes pappersreglar förbättrar snickarnas arbetsmiljö när tunga lyft undviks. Regeln går fort att kapa och skärskador kan undvikas eftersom den inte blir vass.

FN:S GLOBALA MÅL

Vi har en uttalad strategi för att arbeta mot följande mål ur agenda 2030. Genom att samarbeta med oss blir du också en del av lösningen.

Detta mål handlar om att främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare vilket vi bidrar till genom att förbättra snickarnas arbetsmiljö.

Vi bidrar till en hållbar industri genom att sänka CO2-utsläppen och använda skogsråvaran på ett effektivare sätt.

Genom att använda våra produkter möjliggörs tillgång för alla till hållbara, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder.