Integritetspolicy

Wood Tube Sweden ABs policys godkänns av styrelsen eller koncernledningen och gäller inom hela koncernen.Varje chef inom koncernen är ansvarig för att kommunicera och implementera varje policy samt att försäkra sig om att organisationen efterlever dessa policys.

Rutin för hantering av personuppgifter

Wood Tube Sweden ABs. rättsliga grund att behandla personuppgifter.
Wood Tube Sweden AB är mån om medarbetarnas integritet och behandlar personuppgifter lagenligt. Medarbetare ger sitt samtycke till att vi behandlar de personuppgifter som är känsliga och medarbetaren har möjlighet att återkalla samtycket då det inte längre finns anledning att lagra känsliga personuppgifter. Även om samtycket återkallas kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss då uppgiften kan vara nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande anställning, arbetsrätt, säkerhet och redovisning.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara uppgifter som ditt namn, ditt personnummer eller din e-postadress.

• Hur vi behandlar personuppgifter dokumenteras löpande i vår systemförteckning.
• Intern kontroll av vår hantering av personuppgifter sker minst en gång årligen
• Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till IT-ansvarig, som inom 72 timmar efter vetskap om incident gör en anmälan till Datainspektionen samt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
• Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal, biträdesavtal.

Nyhetsbrev

Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev sparas förnamn, efternamn och e-postadress. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte.

Information om Cookies

Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida.

Samtycke till Behandling av Personuppgifter

Har du lämnat samtycke till Behandling av dina Personuppgifter bestämmer du själv om och när du vill återkalla ditt samtycke till den Behandling av Personuppgifter som du frivilligt samtyckt till. Det kan du göra genom att kontakta oss eller följa länken i utskicken om samtycket avser utskick av marknadsföring och annat informationsmaterial.

Tillsyn och efterlevnad

Om du är missnöjd med hur dina Personuppgifter har Behandlats eller anser att dina Personuppgifter har Behandlats i strid med Dataskyddsreglerna kan du i första hand kontakta oss. Du har också möjlighet att vända dig till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där du har din hemvist, din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks, för att lämna in ett klagomål. I Sverige är det Datainspektionen som för närvarande är tillsynsmyndighet. För mer information, se www.datainspektionen.se.

Wood Tube Sweden AB utvärderar årligen denna Integritetspolicy.

Ändring av Integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra i denna Integritetspolicy när vi bedömer att detta är nödvändigt. Sådana ändringar är framförallt påkallade vid eventuella lagändringar, vid vägledande uttalanden eller rekommendationer från tillsynsmyndighet eller andra organ som utger yttranden med anledning av Dataskyddsreglerna. Vidare kommer denna Integritetspolicy att uppdateras när det behövs med anledning av ändringar i vår verksamhet.

Hur kommer du i kontakt med oss?

Om du har frågor med anledning av denna Integritetspolicy eller gällande Behandling av dina Personuppgifter, önskar göra en begäran i enlighet med Integritetspolicyn eller om du vill anmäla överträdelse av denna Integritetspolicy m.m. är du välkommen att kontakta oss via e-post:
info@woodtube.se